Next: Metodikk Up: No Title Previous: No Title

NREL 818

Som nevnt innledningsvis tilhører NREL 818 en serie profiler som er utviklet for bruk i vindturbinblader. Det er lagt vekt på egenskaper som lavt maksimalt løft, flat løftkurve ved maksimalt løft samt lav følsomhet overfor overflateruhet.

Beregningene er utført ved et Reynoldstall på 2 millioner, og hastigheten er så lav at fluidet antas inkompressibelt. Som nevt ovenfor er det benyttet to turbulensmodeller og to finheter på regnenettet, betegnet som Grid A (257×65) og Grid B (129×33).

Dimensjonsløs løftekoeffisient er vist i Fig. 11 som funksjon av angrepsvinkelen, $alpha$. Kurvene på figuren er beregnet med et referanseprogram av Eppler [8], som antas korrekt i det lineære området av polaren, dvs. mens viskøse effekter har liten påvirkning på potensialfeltet omkring aerofoilen. Også vist er resultater fra klassisk potensialteori (friksjonsfritt) løst med et panel-metode program. Potensialteorien gir for stor gradient og gir alt for høyt maksimalt løft.


  
Figure 11: Dimensjonsløst løft plottet mot angrepsvinkelen $alpha$for NREL 818 aerofoil ved Re=2 millioner.
begin{figure}begin{center}epsfig {file=psdir/polar.ps,width=10cm}end{center}end{figure}

Ser vi bort fra resultatene med panel-metoden i Fig. 11 er de beregnede løftkoeffisienter i godt samsvar inntil maksimalt løft, hvor steilingsforløpet domineres av viskøse effekter. Grensesjiktstykkelsen øker dramatisk ved begynnende avløsning av grensesjiktet ved bakkant, og den aerodynamiske motstanden øker tilsvarende. Dette er vist i Fig. 12. Etter maksimalt løft er det en viss spredning i resultatene, både med hensyn til turbulensmodell og regnenett. Baldwin-Lomax modellen (BLM) gir klart høyere løft enn modellen (SZS), og gir samtidig spredning av resultatene avhengig av regnenettets maskevidde.

SZS modellen gir sammenfallende resultater på både grid A og B, og ut i fra diskusjonen overfor vedrørede aerofoil A kan vi trekke den konklusjon at denne modellen gir de mest realistiske anslagene for både løft og motstand.


  
Figure 12: Dragpolar i form av dimensjonsløst løft plottet mot dimensjonsløst drag for NREL 818 aerofoil ved Re=2 millioner.
begin{figure}begin{center}epsfig {file=psdir/polar2.ps,width=10cm}end{center}end{figure}Next: Konklusjon Up: Resultater Previous: Aerofoil A
Administrator
4/29/1999