NFR Prosjekt 124144/230

Hydrodynamisk og aerodynamisk simuleringsmodell for skip

Formål

Hovedmålet ved prosjektet er å utvikle en gridgenerator (gitterkode) for numerisk løsning av hydrodynamisk strømning med fri overflate, dvs. translasjon av legemer på grenseflaten mellom to fluider (væske og gass) som derved kommer i bølgebevegelse. Som et delmål inngår anvendelse av denne simuleringsteknikk for hydrodynamisk og aerodynamisk analyse av skip og lignende maritime konstruksjoner som beveger seg på havoverflaten under f.eks. vindbelastning.

Prosjektsammendrag

For løsning av hydro- og aerodynamiske oppgaver er den teoretiske/numeriske analysemetode i sterk utvikling. Grunnlaget for slike beregningsmetoder er knyttet til en nøyaktig geometrisk simulering av de legemer (f.eks. skip og oljeplattformer) som er knyttet til strømningsfeltet og til grenseflatene mellom vann og luft, dvs. mellom væske og gass (jfr. tofasestrømning). Den tidsavhengige utviklingen av denne komplekse frie overflate vil bli koplet opp mot en numerisk strømningsløser som omfatter både den hydrodynamiske del av strømningsfeltet og den aerodynamiske. Dermed blir det totale strømningsforløpet for et maritimt legeme under vind- og bølgebelastning numerisk simulert. Dette innbefatter også simulering av eventuelle miljøutslipp fra legemet som f.eks. avgasser og sot.
 
 

Publikasjoner:

Årsrapport 1998

Årsrapport 1999
 

Fagrapporter

Mesh generation and simulation of two-dimensional free-surface flow